Læringsmiljøer i dagtilbud og på skoler

Teamet tilrettelægger et individuelt undervisningsmiljø for hver elev og læringsmålene tilpasses ud fra elevens formåen. I læringsmiljøet tager vi højde for, hvilke faktorer, som kan spille ind på elevernes udbytte:

 • Sensoriske elementer (lyd, lys, temperatur og design)
 • Emotionelle elementer (motivation, udholdenhed, ansvar og struktur)
 • Sociologiske elementer (alene, par, gruppe, team)
 • Perceptuelle forcer (auditiv, visuel, taktil, kinæstetisk)
 • Fysiologiske elementer (mad, drikke, tid på døgnet og bevægelse)

Læringsmiljøet er opbygget med fokus på:

 • Gruppeinddeling – mindre hold
 • Anderledes indretning af lokalerne. Skærmning fra distraherende stimuli, overskuelighed, individuelle og adskilte arbejdspladser, visuelle støttesystemer som tydeliggør dagsforløb, kommunikationsstøttende redskaber, It-baserede undervisningshjælpemidler og andre kompenserende redskaber i forhold til specifikke læringsmæssige eller udviklingsmæssige problematikker.
 • Variation og bevægelse i pædagogikken og i undervisningen
 • Praksisnær pædagogik og undervisning
 • Struktur
 • Flere voksne omkring elever og familie
 • Lærere/pædagoger med særlige (specialpædagogiske) kompetencer
 • Fokus på klasserumsledelse og arbejdet med relationer.

Alle læringsmiljøer bygger grundlæggende på følgende:

 • Barnet/eleven gør deres bedste.
 • Barnet/eleven har forskellige behov og tilgange til læring
 • Evner og kompetencer er IKKE statiske størrelser, men kan udvikles gennem arbejdet med nærmeste udviklingszone
 • Voksne tager ansvar for relationen – og er klar over egen ageren og dens betydning.
 • Voksne er nysgerrige i forhold til, at forstå bagvedliggende mekanismer for adfærd – og kan justere sig hertil.
 • De voksne arbejder roligt, ansvarligt og mentaliserende
 • Der fokuseres på ressourcer og potentialer uden at tabe udfordringerne af syne. Børn og unge, der er visiteret til et specialtilbud er ofte velbeskrevet i forhold til funktionsproblematikker og udviklingsbegrænsninger. Det er sjældnere, at de har oplevet en afklaring af, og fokusering på deres styrkeområder.
 • De forskellige udviklings- og færdighedsområder er oftest forbundet, så ved at træne, udvikle og sætte fokus på barnets/elevens styrkeområder udvikler de sig – også inden for de områder hvor de har størst udfordringer og hvor de har behov for målrettet støtte, behandling og træning.
  Der arbejdes med trivsel som forudsætning for al læring.